Algemene Voorwaarden KCM Holding B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 64972720

 

MODULE ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

KCM
KCM Holding B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

Klant
Degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

Partij
KCM danwel de Klant.

Partijen
KCM en de Klant.

Overeenkomst
Een Overeenkomst die betrekking heeft op de levering of beschikbaarstelling door KCM aan de Klant van goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen KCM en een Klant. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden en andere documenten, dan prevaleert het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden zijn afgeweken.
 2. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel, dat op elke entiteit van toepassing is. Daarnaast is er een onderscheid in een specifiek deel gericht op een specifieke entiteit. Bij tegenstrijdigheid tussen een bepaling uit het algemene deel en een bepaling uit een specifiek deel, prevaleert de bepaling uit het specifieke deel.
 3. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door Partijen anders is overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, vernietigd mochten worden of anderszins ongeldig mochten blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverlet. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Indien KCM niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat KCM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 8. KCM is gerechtigd om gedurende een Overeenkomst over te gaan tot een eenzijdige wijziging van de op een Overeenkomst toepasselijke Algemene Voorwaarden. KCM zal de Klant hierover schriftelijk informeren. De Klant gaat voor alsdan akkoord met de wijzigingen. Instemming van de Klant is niet vereist.
 9. KCM is bevoegd om alle uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan derden over te dragen. De Klant geeft bij voorbaat toestemming hiervoor. Indien verdere medewerking vanuit de Klant nodig mocht zijn, verplicht de Klant zich om deze medewerking te verlenen. De Klant kan zijn rechten en plichten uit de gesloten Overeenkomst slechts overdragen, verhuren of verpanden aan of er gebruik van laten maken door derden na voorafgaande schriftelijke toestemming van KCM, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
 10. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van KCM zijn vrijblijvend, tenzij door KCM schriftelijk anders is aangegeven. KCM is pas aan een offerte of aanbieding gebonden indien deze door Partijen is ondertekend en als Overeenkomst fungeert.
 2. KCM kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken (meer)kosten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is KCM daaraan niet gebonden, tenzij KCM anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht KCM niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken vanuit KCM hebben uitdrukkelijk geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk door KCM zijn bevestigd. Wijzigingen in en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 7. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan KCM verstrekte gegevens waarop KCM zijn offerte of aanbieding baseert.

Artikel 4. Looptijd en uitvoering Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Partijen wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, eindigt deze aan het einde van de looptijd van rechtswege. Partijen zullen uiterlijk twee maanden voor het einde van de looptijd met elkaar in overleg treden over een verlenging. Een Overeenkomst van bepaalde tijd kan niet tussentijds door de Klant opgezegd worden.
 3. Artikelen uit onderhavige Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, waaronder maar niet uitsluitend de artikelen omtrent IE-rechten, geheimhouding, aansprakelijkheid, overname personeel en forumkeuze, zullen onverminderd van kracht blijven.
 4. KCM zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, wet en regelgeving. KCM heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatverplichting.
 5. KCM heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien door KCM of door KCM ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Indien in de Overeenkomst de uitvoering door een specifiek persoon is overeengekomen, is KCM gerechtigd om de betreffende persoon te vervangen door een persoon met vergelijkbare kwalificaties.
 8. KCM is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en per fase afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan KCM de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. KCM mag er in het algemeen van uitgaan dat de door de Klant verstrekte gegevens juist zijn. De Klant is gehouden om alle benodigde medewerking aan KCM te verlenen die nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KCM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en deugdelijk aan KCM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens of medewerking vanuit de Klant niet tijdig en/of deugdelijk aan KCM is geleverd, heeft KCM het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan KCM ter beschikking heeft gesteld of de benodigde medewerking heeft verleend. KCM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien KCM is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 10. Als voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of door KCM opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alle door KCM overeengekomen leveringstermijnen gelden als streefdata, binden KCM niet en hebben enkel een indicatief karakter. Een overschrijding van een termijn brengt KCM niet in verzuim en brengt nimmer schadeplichtigheid zijdens KCM met zich mee.
 11. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties of een derde, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd. KCM zal daarvan zoveel als mogelijk en in redelijkheid vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de redelijke wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de vraag naar meerwerk voordoet, is nimmer een grond voor opzegging zijdens de Klant.
 12. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is KCM gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is ontvangen van Partijen, waaronder tevens een akkoord valt met betrekking tot een gewijzigde prijs en uitvoeringsdatum. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst op aan de zijde van KCM en is voor de Klant geen rechtsgeldige grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 13. Zonder daarmee in gebreke te geraken of schadeplichtig te zijn, kan KCM een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 14. Indien Partijen niet tot overeenstemming komen over de wijziging van de Overeenkomst, is KCM gerechtigd om hetzij de uitvoering te continueren conform de oorspronkelijke afspraken of de Overeenkomst per direct tussentijds te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn. Al hetgeen reeds door KCM is gepresteerd en alle kosten die door KCM zijn gemaakt, zullen door de Klant worden vergoed en bij de Klant in rekening worden gebracht.
 15. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer- data- of telecommunicatiefaciliteiten, is de Klant verantwoordelijk voor de beschikbaarheid hiervan, behoudens voor de faciliteiten die onder beheer van KCM staan. KCM is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.

Artikel 5. Opzegging, ingebrekestelling en opschorting

 1. Een Overeenkomst van onbepaalde tijd kan na verloop van één (1) jaar door Partijen per aangetekende post worden opgezegd, met inachtneming van de opzegtermijn die is overeengekomen in de Overeenkomst. Bij gebreke van een daarin opgenomen opzegtermijn geldt een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden. KCM is daarnaast gerechtigd om met inachtneming van een opzegtermijn de Overeenkomst van bepaalde of onbepaalde tijd op elk gewenst moment tussentijds te beëindigen.
 2. Indien een Partij in gebreke is met de (tijdige) nakoming van een verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst, dient deze eerst door de andere Partij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en zal de andere Partij alsnog gelegenheid krijgen om zijn prestatie binnen een redelijke termijn daarna, welke tenminste 15 werkdagen bedraagt, deugdelijk na te komen.
 3. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en de tekortschietende Partij na in gebreke te zijn gesteld deze tekortkoming niet heeft hersteld, is de andere Partij gerechtigd om de Overeenkomst per direct per aangetekende post te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn. Indien de Klant op het moment van beëindiging van de Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, blijft de Klant de daarmee samenhangende vergoeding aan KCM verschuldigd en wordt dit (indien dit nog niet is betaald) direct opeisbaar. De Klant komt geen recht op directe beëindiging van de Overeenkomst toe indien hij zelf onvoldoende medewerking heeft verleend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Partijen zijn nimmer gerechtigd om tot gehele of gedeeltelijke (gerechtelijke of buitengerechtelijke) ontbinding van de Overeenkomst over te gaan.
 5. KCM is bevoegd de Overeenkomst tussentijds per direct per aangetekende post te beëindigen en zonder schadeplichtig te zijn, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van KCM kan worden gevergd.
 6. KCM is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of wanneer KCM na het sluiten van de Overeenkomst kennis krijgt van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen, of wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft, onvoldoende is, of indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van KCM kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Ten aanzien van dit laatste punt gelden de bepalingen uit artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Voor een rechtsgeldig beroep op opschorting is een voorafgaande ingebrekestelling niet vereist. KCM behoudt in geval van opschorting zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst en is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten die daardoor zijn ontstaan. De Klant is nimmer gerechtigd om tot opschorting over te gaan.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van een Partij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor een Partij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de andere Partij vrij om de Overeenkomst tussentijds en met directe ingang per aangetekende post te beëindigen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding. De tussen Partijen ontstane vorderingen zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. KCM is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden danwel tot schadevergoeding gehouden. Het gebruiksrecht op de aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur eindigt in dat geval per einddatum Overeenkomst van rechtswege.
 8. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert voordat KCM met de uitvoering van de Overeenkomst is gestart, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht. De Klant is gehouden deze kosten te betalen.

Artikel 6. Overmacht

 1. Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen garantieverplichtingen, indien hij daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht. Indien de situatie van overmacht langer dan 3 maanden duurt, is de andere partij gerechtigd de Overeenkomst per direct per aangetekende post te beëindigen. In een situatie van overmacht zijn Partijen niet schadeplichtig.
 2. Onder situaties van overmacht worden in ieder geval begrepen (niet uitputtend): werkstakingen, brand, overstroming, overheidsmaatregelen die uitvoering van de Overeenkomst verhinderen, langdurige bedrijfsstoringen bij een Partij en/of zijn leveranciers, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, terrorisme, pandemie en onbeschikbaarheid van een of meer medewerkers.
 3. Een Partij heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat die Partij zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Voor zover KCM ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is KCM gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is alsdan gehouden die (partiële) factuur te voldoen.

Artikel 7. Betaling, rente en incassokosten

 1. De tussen Partijen overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken (meer)kosten (zoals reis- en verblijfkosten), tenzij anders overeengekomen. KCM is gerechtigd om de aanvullende kosten bij de Klant in rekening te brengen.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door KCM aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door KCM overeengekomen. KCM is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Alle door KCM afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter en hier kunnen nimmer door de Klant rechten of verwachtingen aan worden ontleend. Uitsluitend indien zulks schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen, is KCM gehouden om de Klant te informeren bij dreigende overschrijding van een afgegeven voorcalculatie of begroting.
 4. Ter zake de door KCM verrichte prestaties en daarvoor door de Klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten uit de administratie van KCM volledig bewijs op.
 5. Bij Overeenkomsten met een looptijd langer dan 3 maanden, vindt indexering van de afgegeven prijzen plaats met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar op basis van het betreffende relevante prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). KCM is daarnaast gerechtigd om jaarlijks (met ingang van 1 januari van een kalenderjaar) zijn prijzen te verhogen.
 6. KCM is bevoegd om tussentijdse prijsverhogingen van zijn toeleveranciers of tussentijdse wijzigingen in de hoogte van lonen en kosten aan de Klant door te berekenen.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval die hogere rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. KCM heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 9. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan KCM verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk door KCM ontvangen te zijn. Nadien wordt de factuur geacht door de Klant geaccepteerd te zijn. Indien de Klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op een gefixeerd percentage van 10% over de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 100,-. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald.
 10. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan door meer dan één Klant, dan geldt ten aanzien van alle Klanten een hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de overeengekomen verplichtingen.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens geheim blijven waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. De vertrouwelijke gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De Klant erkent dat de programmatuur van KCM een vertrouwelijk karakter heeft en deze bedrijfsgeheimen van KCM bevat.
 2. De vertrouwelijkheidsverplichting geldt niet voor informatie:
 • Die algemeen verkrijgbaar of openbaar is;
 • Die de ontvangen Partij bekend was voordat deze werd gedeeld door de andere Partij;
 • Die met schriftelijke toestemming van de andere Partij is bekend gemaakt;
 • Waarvoor een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt;
 • Waarvan openbaarmaking vereist is door de verzekeraar, bank, juridisch adviseur of een andere daartoe bevoegde instantie.
 1. Op het moment dat de Overeenkomst wordt beëindigd, zullen Partijen direct alle vertrouwelijke informatie van de andere Partij vernietigen. Partijen behouden wel het recht om kopieën te bewaren van informatie die op grond van de wet dient te worden bewaard.
 2. Partijen dienen ervoor zorg te dragen dat de vertrouwelijkheid door diens medewerkers en ingeschakelde derden in acht wordt genomen.
 3. Het risico op verlies, diefstal, verduistering etc. van de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geleverde gegevens, zaken, documenten e.d. gaat op de Klant over op het moment dat dit ter beschikking van de Klant is gesteld.

Artikel 9. Overname personeel

 1. De Klant is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke instemming van KCM zowel gedurende de looptijd van een Overeenkomst als twee jaren na afloop hiervan, een werknemer van KCM in dienst te nemen danwel direct of indirect voor zich te laten werken.
 2. Indien de Klant bovenvermeld verbod schendt, is hij aan KCM een direct opeisbare boete verschuldigd ad € 10.000,- per gebeurtenis en een bedrag ad € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverminderd het recht van KCM om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. Indien de Klant een door KCM aan hem ter beschikking gesteld persoon, die onder leiding en toezicht van de Klant werkzaamheden uitvoert, na afloop van de terbeschikkingstelling in dienst wil nemen, dan zijn lid 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing. In plaats daarvan is de Klant in een dergelijke situatie aan KCM een redelijke vergoeding verschuldigd vanwege de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de betreffende persoon. Deze vergoeding beslaat 25% van het overeengekomen tarief berekend over duizend (1.000) uren met een minimumbedrag ad € 5.000, -.

Artikel 10. Intellectueel Eigendom

 1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur, software, databestanden, diensten of andere materialen berusten uitsluitend bij KCM. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die in de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend (gedurende de looptijd van de Overeenkomst) en dit recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
 2. Het is de Klant niet toegestaan om wijzigingen in de software of andere zaken van KCM aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Het gebruiksrecht is enkel bestemd voor gebruik door de Klant en de Klant is niet gerechtigd om de software of andere zaken van KCM te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verstrekken/derden er gebruik van laten maken zonder voorafgaande schriftelijke instemming van KCM. Hier kunnen voorwaarden en kosten aan verbonden zijn.
 4. Een verbintenis tot het overdragen van een recht van Intellectueel Eigendom kan enkel schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Een overdracht tast niet het recht van KCM aan om de aan de ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren hetzij voor zichzelf of voor derden.
 5. Rechten, waaronder gebruiksrechten, worden aan de Klant verleend onder de voorwaarde dat alle verschuldigde vergoedingen volledig door de Klant zijn betaald. Indien voor de verlening van een gebruikrecht tussen Partijen een periodieke betalingsverplichting is overeengekomen, komt het gebruiksrecht aan de Klant toe zolang hij aan zijn betalingsverplichting voldoet.
 6. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding betreffende enig recht van Intellectueel Eigendom uit de programmatuur of andere materialen te verwijderen of wijzigen.
 7. KCM heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
 8. De Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de aan KCM voor websites e.d. beschikbaar gesteld materiaal (beeldmateriaal, tekst, logo’s etc.). De Klant vrijwaart KCM tegen elke aanspraak van een derde welke berust op een inbreuk op enig recht van die derde.
 9. Indien de Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant zijn overgedragen, heeft de Klant het recht om wijzigingen danwel vernieuwingen aan te (laten) brengen in de programmatuur. Enige garantie, vrijwaring of aansprakelijkheid aan de zijde van KCM vervalt op het moment dat er wijzigingen of vernieuwingen door de Klant of een derde partij zijn aangebracht.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien enig eigendomsrecht aan de Klant wordt overgedragen, dan geldt dat het eigendom bij KCM blijft totdat alle door de Klant op grond van de Overeenkomst aan KCM verschuldigde bedragen aan KCM betaald zijn.
 2. KCM is gerechtigd om de in het kader van de Overeenkomst van de Klant ontvangen zaken onder zich te houden, totdat de Klant al hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan KCM verschuldigd is aan KCM heeft betaald.
 3. De Klant is niet gerechtigd om de onder het eigendomsrecht vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder het eigendomsrecht vallende zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om dit per ommegaande aan KCM te communiceren.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van KCM wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade.
 2. De aansprakelijkheid van KCM voor indirecte schade, gevolgschade, imagoschade, gederfde winst, gemiste omzet of besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan KCM voorgeschreven zaken, materialen, programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan KCM voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van KCM wegens verminking, vernietiging of verlies van bestanden, gegevens, documenten of andere informatiedragers van de Klant. KCM is nimmer aansprakelijk voor de door de Klant of diens medewerkers in geleverde software geplaatste content. Het toepassen van door KCM gegeven advies is voor risico van de Klant. KCM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Schade verband houdende met door KCM gegeven advies is volledig uitgesloten.
 3. KCM is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk van de medewerking van de Klant. De Klant komt geen recht op schadevergoeding toe indien hij zelf onvoldoende medewerking heeft verleend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. De omvang van de aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot hetgeen de verzekeraar van KCM daadwerkelijk uitkeert.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KCM aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan KCM toegerekend kan worden.
 6. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van KCM wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien de Klant KCM onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld, een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog correct na te komen en KCM ook na deze periode toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.
 7. In ieder geval verjaart een eventuele claim van de Klant op grond waarvan KCM aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de Klant geleden en/of nog te lijden schade, nadat één (1) jaar is verstreken, gerekend vanaf de dag volgend op die waarop de Klant met de schade of het gebrek bekend was of had moeten zijn.
 8. Het bepaalde in dit artikel geldt eveneens ten aanzien van de (rechts)personen die door KCM zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 9. De in dit artikel vermelde beperkingen en uitsluitingen komen te vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 13. Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart KCM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan KCM toerekenbaar is. Indien KCM uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden KCM zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KCM, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van KCM en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 14. Privacy

 1. Indien er bij de uitvoering van de Overeenkomst sprake is van verwerking van persoonsgegevens, dan is een tussen Partijen gesloten Verwerkersovereenkomst onderdeel van de Overeenkomst. Voor de verwerking van persoonsgegevens dient de Verwerkersovereenkomst door de Klant te zijn ondertekend. KCM is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant aan deze verplichting heeft voldaan, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Partij aldaar (statutair) gevestigd is. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De Rechtbank van het arrondissement waar KCM gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Voordat een partij een beroep op de rechter doet, zal hij zich eerst serieus inspannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

MODULE SURVEY

Artikel 1. Garantie en reclame KCM Platform

 1. De door KCM te leveren producten en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik door de Klant zijn bestemd, zoals bij het aangaan van de Overeenkomst werd beoogd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het geleverde geschikt is voor het beoogde gebruik en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. KCM kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. Na levering van het product, zal dit samen met de Klant getest worden. Indien het product correct functioneert, wordt het opleverdocument door Partijen ondertekend. Vanaf dat moment geldt een garantietermijn van 6 maanden waarin gebreken kosteloos worden verholpen (bug fixing). Eventuele reclames dienen binnen deze termijn schriftelijk plaats te vinden en binnen deze termijn door KCM te zijn ontvangen en worden (voorzover mogelijk) binnen redelijke termijn door KCM verholpen. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer kosteloos door KCM in behandeling genomen. De garantietermijn heeft enkel en alleen betrekking op het verhelpen van gebreken. Het aanpassen van het product vanwege veranderde wensen vanuit de Klant geldt als een nieuwe opdracht en hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht. Dit zal vooraf met de Klant besproken worden.
 3. In geen geval zal een reclame recht geven op directe beëindiging van de Overeenkomst. Tevens geeft het reclamerecht geen automatisch recht op een nieuwe levering.
 4. Indien na het verstrijken van voornoemde garantietermijn melding wordt gemaakt van een gebrek, heeft de Klant geen recht meer op kosteloos herstel.
 5. De Klant is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de programmatuur en de beveiliging van de gegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden).
 6. Onder garantie valt niet het elimineren van fouten die het gevolg zijn van het niet volgen van de instructies in de handleiding, het gebruik van een product van een ander of wijzigingen van de software en/of elimineren van fouten door de Klant of derden.
 7. KCM staat er niet voor in dat het door haar geleverde product foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. De bij een product behorende KPI’s en beschikbaarheid staan opgenomen in een bij de Overeenkomst behorende SLA.

Artikel 2. Intellectueel Eigendom

 1. In aanvulling op artikel 10 van het algemene deel, is de Klant eigenaar van de data die door het in zijn opdracht verrichte onderzoek is verkregen (de resultaten).

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. In aanvulling op artikel 12 lid 3 van het algemene deel geldt dat indien de verzekeraar van KCM niet tot vergoeding overgaat en KCM desondanks op grond van een vonnis wel tot vergoeding van de schade verplicht mocht zijn, de omvang van de aansprakelijkheid van KCM in dat geval beperkt is tot het totaal aan factuurbedragen aan abonnementskosten dat door de Klant over een periode van maximaal twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis aan KCM is betaald.

 

MODULE ACADEMY

Artikel 1. Looptijd en uitvoering Overeenkomst

 1. In afwijking op artikel 4 lid 2 van het algemene deel wordt een Overeenkomst van bepaalde tijd aan het einde van de looptijd stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd, tenzij de Overeenkomst voor het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden schriftelijk per aangetekende post is opgezegd. Een Overeenkomst van bepaalde tijd kan niet tussentijds door de Klant opgezegd worden.
 2. In aanvulling op artikel 4 van het algemene deel wordt een E-learning licentie aangegaan voor een minimale looptijd van 2 maanden en loopt bij het einde van de looptijd van rechtswege af.
 3. In aanvulling op artikel 4 van het algemene deel is KCM gerechtigd om een opleiding, cursus, training of examen te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen met een andere opleiding, cursus, training of examen, zonder hiertoe schadeplichtig te zijn. Bij annulering zal het reeds betaalde bedrag aan de Klant gerestitueerd worden. Annulering van deelname aan een opleiding, cursus, training of examen zijdens de Klant is niet mogelijk. De Klant blijft het volledige (betaalde) bedrag verschuldigd.

Artikel 2. Betaling

 1. In aanvulling op artikel 7 van het algemene deel is de Klant gehouden om een te volgen opleiding, cursus of training voorafgaand aan deelname volledig te betalen conform de afspraken in de Overeenkomst of de instructies in de factuur. Het gebruiksrecht op de E-learning licentie ontvangt de Klant pas na volledige betaling van de factuur.
 2. In afwijking op artikel 7 lid 2 van het algemene deel is de Klant gehouden om een factuur binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te betalen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. In afwijking op artikel 12 lid 3 van het algemene deel is de omvang van de aansprakelijkheid beperkt tot het totaalbedrag aan vergoeding dat door de Klant aan KCM is betaald over een periode van maximaal twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis. Dit zal in geen geval meer bedragen dan € 10.000, -.

Artikel 4. Software (E-learning licentie/maatwerk)

 1. De Klant aanvaardt een ter beschikking gestelde software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt. KCM zal zich nadien inspannen om binnen redelijke termijn de schriftelijk door de Klant kenbaar gemaakte gebreken te verhelpen. De herstelplicht vervalt indien er sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik door de Klant of andere niet aan KCM toe te rekenen oorzaken of indien er zonder schriftelijke instemming van KCM wijzigingen door de Klant (of een derde in opdracht van de Klant) zijn aangebracht. KCM is alsdan gerechtigd om kosten in rekening te brengen.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de software en de beveiliging van de gegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden).
 3. KCM staat er niet voor in dat het door haar geleverde product foutloos en zonder onderbrekingen functioneert.
 4. KCM is gerechtigd om onderhoud uit te voeren aan de software of wijzigingen door te voeren. Dit kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van de dienstverlening. KCM is nimmer schadeplichtig indien de software niet goed functioneert of niet beschikbaar is wegens onderhoud of wijzigingen.
 5. Indien de toegang tot een platform persoonsgebonden is, is de Klant niet gerechtigd om de gebruikersgegevens met anderen te delen en anderen van het platform gebruik te laten maken. Bij overtreding hiervan is KCM gerechtigd om de Klant de toegang tot het platform te ontzeggen en aanvullende kosten in rekening te brengen, zonder ingebreke of schadeplichtig te zijn.

Artikel 5. Examen E-learning licentie

 1. Indien het afleggen van een examen een optioneel onderdeel is van de E-learning licentie, dient de Klant schriftelijk bij KCM een aanvraag hiervoor in te dienen indien de Klant hier gebruik van wenst te maken. Na aanvraag en betaling wordt in samenspraak met de Klant een datum bepaald aan de hand van beschikbare data. De wijze waarop een examen wordt afgenomen verschilt per product.
 2. Methodes en procedure van aanvragen kunnen door derden worden bepaald. KCM is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in de weergegeven gang van zaken.
 3. Indien de Klant uiterlijk zeven (7) dagen voorafgaand aan het examen geen examenoproep heeft ontvangen, dient dit per direct aan KCM gecommuniceerd te worden.
 4. Indien de Klant om welke reden dan ook verhinderd is om te verschijnen op het examen of het examen niet binnen de geldigheidstermijn aflegt, blijft het betaalde bedrag onverminderd verschuldigd. Tot uiterlijk tien (10) dagen voor de examendatum kan een gepland examen kosteloos worden verplaatst. Nadien is de Klant een bedrag ad € 50,- aan administratiekosten verschuldigd.
 5. Indien dit tot de mogelijkheden behoort, kan de Klant bij het niet succesvol afleggen van een examen, tegen betaling een herexamen aanvragen. In een dergelijk geval wordt de looptijd van de Overeenkomst kosteloos tot aan de nieuwe examendatum (maximaal 2 maanden) verlengd. Voor het herexamen is de Klant wel een vergoeding verschuldigd.
 6. Een kosteloze verlenging komt te vervallen indien de Klant een examen heeft afgelegd zonder vooraf alle lessen/hoofdstukken in de E-learning afgerond te hebben of indien schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.
 7. Indien de Klant niet op het geplande examen verschijnt of binnen de geldigheidstermijn van het examen het examen aflegt, is de Klant administratiekosten ad € 50,- ex. BTW verschuldigd. Het niet op het geplande examen verschijnen of niet binnen de geldigheidstermijn van het examen het examen afleggen door de Klant, is nimmer de verantwoordelijkheid van KCM.
 8. Restitutie van (her)examenkosten is nimmer mogelijk.
 9. Indien er ten behoeve van het examen gebruik wordt gemaakt van software van derden, is KCM niet aansprakelijk voor het niet correct functioneren van deze software.

Artikel 6. E-coach E-learning licentie

 1. Onderdeel van de E-learning licentie kan ondersteuning door een E-coach zijn. Dit wordt opgenomen in de Overeenkomst. De E-coach geeft ondersteuning ten aanzien van de inhoudelijke stof en met betrekking tot het functionele gebruik van de dienst.
 2. De E-coach is per e-mail bereikbaar en streeft naar beantwoording van vragen binnen vierentwintig (24) uur op werkdagen. Indien noodzakelijk kan de E-coach ook telefonisch contact opnemen met de Klant. Op de E-coach rust een inspanningsverplichting.

Artikel 7. Hosting

 1. Indien er sprake is van Hosted diensten, zullen Partijen hiervoor een hostingovereenkomst sluiten. Onderdeel van deze dienstverlening is de beschikbaarheid van een helpdesk. KCM staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de geboden ondersteuning door de helpdesk. De helpdesk biedt ondersteuning bij vragen of problemen die een Klant niet zelfstandig (met gebruikmaking van een handleiding) kan oplossen. De helpdesk ondersteuning is niet onbeperkt kosteloos. Indien de Klant naar het oordeel van KCM bovenmatig veel gebruik maakt van de helpdesk, is KCM gerechtigd om – na kennisgeving aan de Klant – kosten hiervoor in rekening te brengen conform de gebruikelijke tarieven.
 2. Indien overeengekomen, kan de Klant updates ontvangen van de Hosted diensten. KCM garandeert niet dat een nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie.
 3. Op het moment dat de Klant een nieuwe versie geleverd heeft gekregen, is KCM niet meer gehouden om ondersteuning of dienstverlening te leveren ten behoeve van de oude versie.
 4. Indien er bij hosting sprake is van een SAAS-dienst, dan verricht KCM deze dienst enkel in opdracht en ten behoeve van de Klant waarmee de overeenkomst gesloten is. De Klant is niet gerechtigd om derden hiervan gebruik te laten maken.
 5. KCM staat er niet voor in dat de door haar geleverde SAAS-dienst foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. KCM is gerechtigd om wijzigingen in de inhoud of omvang aan te brengen, de dienst voort te zetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de Hosted dienst en de SAAS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik te stellen wegens onderhoud of andere vormen van service, zonder ingebreke of schadeplichtig te zijn.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de software en de beveiliging van de gegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden).

 

MODULE PROFESSIONALS

Artikel 1. Looptijd en opzegging Overeenkomst

 1. In aanvulling op artikel 4 van het algemene deel geldt dat de tijd die gepaard gaat met de ondersteuning bij en uitvoering van een specifieke opdracht, vooraf niet exact overeen is te komen. Dit is afhankelijk van diverse factoren. In de Overeenkomst zal een initiële looptijd worden overeengekomen. KCM biedt echter geen garantie dat de opdracht vóór het einde van deze looptijd voltooid zal zijn. Indien de opdracht bij het einde van de looptijd nog niet volledig is afgerond, heeft de Klant de mogelijkheid om deze te verlengen.
 2. In aanvulling op artikel 5 lid 3 van het algemene deel geldt het volgende. Indien een door KCM aan de Klant ter beschikking gesteld persoon de werkzaamheden niet naar behoren uitvoert (ook niet na een ingebrekestellingsperiode), is KCM gerechtigd om deze persoon te vervangen door iemand met vergelijkbare kwalificaties. Pas nadat is vastgesteld dat deze tweede persoon (na een ingebrekestellingsperiode) niet naar behoren functioneert, is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst tussentijds per direct per aangetekende post te beëindigen. De reeds uitgevoerde werkzaamheden blijven onverminderd verschuldigd en worden direct opeisbaar. Op Partijen rust in dit geval een inspanningsverplichting om met elkaar naar een oplossing te zoeken en in communicatie te blijven.

Artikel 2. Betaling

 1. In aanvulling op artikel 7 van het algemene deel geldt dat de minimale declaratiegrootte van het honorarium een dagdeel van vier (4) uur betreft.
 2. In afwijking op artikel 7 lid 2 van het algemene deel is de Klant gehouden om een factuur binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te betalen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. In aanvulling op artikel 12 lid 1 van het algemene deel geldt dat KCM slechts aansprakelijk is indien toerekenbaar de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop de Klant had mogen vertrouwen, niet in acht zijn genomen.
 2. In afwijking op artikel 12 lid 3 van het algemene deel geldt dat de omvang van de aansprakelijkheid beperkt is tot maximaal 50% van het totaal aan vergoeding dat door de Klant aan KCM is betaald over een periode van maximaal zes (6) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis.

Artikel 4. CIX assessment

 1. KCM staat er niet voor in dat de tool voor self-assessment foutloos en zonder onderbrekingen functioneert.